2024 Yılı Bağlama Kütüğü Ruhsatnamesi Harç Listesi

 

492 sayılı Kanuna bağlı ( 8 ) sayılı tarifenin ” XIII- Bağlama Kütüğü Ruhsatnamelerinden Alınacak Harçlar ” başlıklı bölümünün birinci paragrafı tarifeyle birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci paragrafın başına aşağıdaki cümle getirilmiştir.

” 26/09/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma ve Altyapı Alanına İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”  hükümlerine göre bağlama kütüklerine kaydedilen Gemi, Deniz ve İç Su Araçlarına verilecek Ruhsatnamelerden ( Gemi, Deniz ve İç Su Aracının Boyuna Göre Her Yıl için ) :

TEKNE BOYU HARÇ TUTARI
  5 Metreden   6,99   Metreye kadar olanlardan    3.500,00 TL
  7 Metreden   8,99   Metreye kadar olanlardan    5.000,00 TL
  9 Metreden  11,99   Metreye kadar olanlardan    7.500,00 TL
 12 Metreden 14,99   Metreye kadar olanlardan   15.000,00 TL
 15 Metreden 19,99   Metreye kadar olanlardan   25.000,00 TL
20 Metreden 29,99   Metreye kadar olanlardan   50.000,00 TL
30 Metre ve üzerinde olanlardan alınır.  100.000,00 TL
 • Boyu 4,99 metreye kadar olan teknelerin Bağlama Kütük Ruhsatı herhangi bir sebeple Yenilenmesi gerekirse (Satış, Vize Yeri Dolumu, Tekne Bilgileri Değişikliği, Evrak Zayii, Yıpranma vb.) Harçtan Muaftır.
 • Evrak Zayii ,Yıpranmadan  dolayı belge yenilemelerinde Tekne Boyuna göre BAĞLAMA KÜTÜK HARCI ödenmez. 
 • Ruhsatname bir yıl veya katları olmak üzere en fazla beş yıla kadar düzenlenir.
  Örneğin; 13 Metre Özel Teknenin 5 Yıl Geçerli Ruhsat Vizesi veya Yenilemesini yaparken Hesaplaması şu şekilde yapılacaktır. 15.000 X 5 = 75.000 TL BAĞLAMA KÜTÜK HARCI ödenir.  1 Yıl  Geçerli Ruhsat Vizesi veya Yenilemesini  yaparken ise  15.000 TL BAĞLAMA KÜTÜK HARCI   ödenir.   

BAĞLAMA KÜTÜĞÜ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Sayı : 32415 

30 Aralık 2023 CUMARTESİ

 • Ruhsatname, Gemi, Deniz ve İç Su Aracının kaydedildiği bağlama kütüğünü tutmakla görevli başkanlık tarafından düzenlenir.  Süresi bitiminde ruhsatnamenin yeniden düzenlenmesi zorunludur. Ruhsatname düzenlemeye yetkili tüm başkanlıklarda ruhsatname yeniden düzenlenebilir. Yenileme başvuruları ruhsatnamenin süresi dolmadan en az 15 gün önce yapılır. Ruhsatname süresi geçtikten sonra yapılan başvurularda, yeniden düzenlenen ruhsatnamenin başlangıç tarihi bir önceki ruhsatnamenin bitim tarihinden başlar. Ruhsatnamenin yeniden düzenlenmesi için istenecek bilgi ve belgeler Bakanlıkça belirlenir.”
 • Ruhsatnamesinin süresinin dolmasından itibaren beş yıl boyunca yeniden ruhsatname düzenlenmeyen gemi, deniz ve içsu araçları re’sen silinir.”
 • Geçerli bir ruhsatnamesi olmayan Gemi, Deniz ve İç Su Araçlarının malik ve işletenlerine kesilecek idari para cezası aşağıdaki gibidir ;

   

   

  a) 2,5 metreden 10 metreye kadar olan Gemi, Deniz ve İç Su Araçları için Metre başına 250 TL,

  b) 10 metreden 20 metreye kadar olan Gemi, Deniz ve İç Su Araçları için Metre başına 500 TL,

  c) 20 metreden 30 metreye kadar olan Gemi, Deniz ve İç Su Araçları için Metre başına 750 TL,

  ç) 30 metreden büyük Gemi, Deniz ve İç Su Araçları için Metre başına 1.000 TL,

  İdari para cezasına ilave olarak ruhsatnamenin ilk defa veya yeniden düzenlenmesi gereken tarihten itibaren geç kalınan her ay için bu miktara %5 eklenerek hesaplanan tutarda idari para cezası verilir. Geminin boyunun tespitinde bir metreden küçük değerler dikkate alınmaz. Geçirilen sürenin bir aydan az olması halinde aya tamamlanır. Bu fıkrada belirtilen tutarlar her yıl, bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında, takvim yılı başından geçerli olmak üzere artırılır.”  İdari para cezasının 1 aylık ödeme süresi içinde ödenmesi halinde, cezadan %25 oranında indirim yapılır.”

Aracın boyunun tespitinde bir metreden küçük değerler dikkate alınmaz. Münhasıran deniz taşımacılığı ve balıkçılık faaliyetinde kullanılan Gemi, Deniz ve İç su Araçları için alınacak ruhsatname ve yapılacak vize işlemleri bu bölümdeki harçlardan müstesnadır.

ÖZEL TEKNELERDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KONULAR

Türk Bayraklı Özel Yatlar için ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi Temmuz-2009 itibariyle kaldırılmış olup yerine “Bağlama Kütük Harcı” adı altında Tekne Boyuna göre harç alınmaktadır.

Özel Yatlar için Bağlama Kütük Ruhsatnamesi alma mecburiyeti getirilmiştir.

Bağlama Kütük Ruhsatnamesi için harca tabi araçların harçlarını zamanında yatırarak, ruhsatlarına vize alması gerekmektedir.
Sadece Belediye Ruhsatı ile seyir eden yatlara Liman Tescili mecburiyeti getirildiğinden bu yatların liman kayıtlarının yaptırılması ve seyir donanımlarını tamamlayarak Bağlama Kütük ruhsatnamesi almaları gerekmektedir.