BİMER – GEÇİCİ İTHALAT VE HARİÇTE İŞLEME DAİRESİ TRANSİT LOG SÜRE AŞIMI YAZISI

Türkiye’de 5 yıllık kalış süresi dolan bu esnada Türk Bayrağına geçiş yapan Yabancı Bayraklı yatlara süre
aşımından dolayı Gümrük Kanunu 238. Maddenin uygulanıp uygulanmayacağı, uygulanırsa vergilerin eski vergi
oranlarından mı yoksa yeni indirimli vergi oranlarından mı uygulanacağı konusunda BİMER’ den görüş talep ettik.
Alınan görüş aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.
Görüşte vergilerin ve cezaların aynen uygulanacağı ve vergilerde herhangi bir indirim uygulanmayacağı
belirtilmiştir.
Bilgi edinilmesini rica ederiz.

Saygılarımızla,

Sayın ŞEREF YILMAZ,

T.C. Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER)’ ne yapmış olduğunuz 1701873787 sayılı başvurunuz  09.01.2018 tarihinde GEÇİCİ İTHALAT VE HARİÇTE İŞLEME DAİRESİ tarafından cevaplanmıştır:

Sayın Şeref Yılmaz

İlgi:08/12/2017 tarihli ve 1701873787 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı BİMER başvurunuz incelenmiştir.

Yurtdışında kayıtlı taşıtlar ülkemize geçici ithalat rejimi kapsamında ve 2009/15481  sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar’da belirtilen şartlar ve sürelerle sınırlı olarak getirilebilmektedir. Anılan Karar’ın 16. ve takip eden ilgili maddelerinde ithalat vergilerinden tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejiminin uygulanabileceği haller belirlenmiş olup, Karar’ın 20. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde, 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında getirilenler hariç kişisel kullanıma mahsus diğer deniz ve iç su yolları taşıtlarına onsekiz ay süre ile geçici ithalat izni verileceği, ikinci fıkrasında, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında getirilen taşıtların, anılan Kanunda belirlenen sürelere tabi olduğu düzenlenmiştir.

2634 sayılı Kanununun 29. maddesinde, yabancı bayraklı deniz turizmi araçlarının, gezi, bakım, onarım, kızaklama veya kışlamak amacıyla Türkiye’de beş yıla kadar kalabilecekleri hüküm altına alınmıştır.

Söz konusu taşıtların verilen sürenin bitimini takiben üç ayı aşmayan sürede yeniden ihraç edilmesi veya gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması durumunda, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 241. maddesi, verilen sürenin üç aydan fazla aşılması durumunda ise 238. maddesi uyarınca idari para cezası uygulanmaktadır.

27.01.2017 tarihli, 29961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6770 sayılı Kanunun 38. maddesi ile 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 9. madde ile söz konusu taşıtların gümrük vergilerinden müstesna olduğu ve bu vergiye ilişkin tarhiyat ve tahakkuk işleminin yapılmayacağı hükme bağlanmışsa da geçici ithalat rejiminin ihlal edilmesinden kaynaklanan cezaların müstesna tutulacağına dair bir hüküm bulunmamaktadır.

Bu çerçevede, dilekçeniz konusu yatın süresi içinde yeniden ihraç edilmemesi veya gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması nedeniyle 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238. maddesi kapsamında uygulanan idari para cezasının tahsili gerekmektedir. Ayrıca, dilekçenizde bahsi geçen ÖTV ve KDV indirimi söz konusu yabancı bayraklı yatların serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulmak istenilmesi halinde tanınan bir hak olup, geçici ithalat rejiminin ihlali nedeniyle düzenlenen idari para cezalarında ÖTV ve KDV indirimi uygulanmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

Başvurunuz ile ilgili tüm işlemleri BİMER’in internet adresinden takip edebilirsiniz.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.