ÖZEL TEKNELERİN DONATIMI VE ÖZEL TEKNELERİ KULLANACAK KİŞİLERİN YETERLİKLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

“Özel Teknelerin Donatımı ve Özel Tekneleri Kullanacak Kişilerin Yeterlikleri Hakkında Yönetmelik” Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 18 Ocak 2023 tarih ve 32077 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olup, Resmi Gazete için Lütfen Tıklayınız…

 Bahse konu Yönetmelik, özel teknelerin donatımı ve bunları kullanacak kişilerin yeterlikleri, eğitim ve sınavları ile belgelendirilmelerine ilişkin usul ve esasları belirlemekte olup, bağlama kütüğüne veya gemi siciline kayıtlı özel tekne cinsindeki deniz araçları ile bunların sahiplerini ve kullanacak kişileri kapsamaktadır.

2023 Yılı Bağlama Kütüğü Ruhsatnamesi Harç Listesi 17.07.2023 TARİHLİ REVİZE

                                           

XIII- Bağlama kütüğü ruhsatnamelerinden ve bunların vizelerinden alınacak harçlar:(5897 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle eklenen bölüm. Yürürlük: 30/06/2009 – Düzeltme : 6770 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle eklenen bölüm. Yürürlük : 27.01.2017) 10/8/1993 tarihli ve 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre oluşturulan bağlama kütüklerine kaydedilen gemi, deniz ve iç su araçlarına verilecek ruhsatnamelerden (Gemi, deniz ve iç su aracının boyuna göre):

TEKNE BOYU HARÇ TUTARI
 5 metreden 8,99 metreye kadar olanlardan    3.507,75 TL
 9 metreden 11,99 metreye kadar olanlardan    7.019,25 TL
 12 metreden 19,99 metreye kadar olanlardan  14.041,50 TL
 20 metreden 29,99 metreye kadar olanlardan  28.086,15 TL
 30 metre ve üzerinde olanlardan alınır.  56.177,55 TL
  • Boyu 4,99 metreye kadar olan teknelerin Bağlama Kütük Ruhsatı herhangi bir sebeple Yenilenmesi gerekirse (Satış, Vize Yeri Dolumu, Tekne Bilgileri Değişikliği, Evrak Zayii, Yıpranma vb.) Harçtan Muaftır.
  • Evrak Zayii ,Yıpranmadan ve Vize süresi bitmesinden dolayı belge yenilemelerinde Tekne Boyuna göre BAĞLAMA KÜTÜK HARCI ödenmez.
  • Bağlama Kütük Ruhsatının arka yüzünde Vize bölümü dolmuş ise yeni belge düzenlemesinde Tekne Boyuna göre BAĞLAMA KÜTÜK HARCI ödenir.

Aracın boyunun tespitinde bir metreden küçük değerler dikkate alınmaz. Münhasıran deniz taşımacılığı ve balıkçılık faaliyetinde kullanılan gemi, deniz ve iç su araçları için alınacak ruhsatname ve yapılacak vize işlemleri bu bölümdeki harçlardan müstesnadır.

ÖZEL TEKNELERDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KONULAR

Türk Bayraklı Özel Yatlar için ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi Temmuz-2009 itibariyle kaldırılmış olup yerine “Bağlama Kütük Harcı” adı altında Tekne Boyuna göre harç alınmaktadır.

Özel Yatlar için Bağlama Kütük Ruhsatnamesi alma mecburiyeti getirilmiştir.

Bağlama Kütük Ruhsatnamesi için harca tabi araçların harçlarını zamanında yatırarak, ruhsatlarına vize alması gerekmektedir.
Sadece Belediye Ruhsatı ile seyir eden yatlara Liman Tescili mecburiyeti getirildiğinden bu yatların liman kayıtlarının yaptırılması ve seyir donanımlarını tamamlayarak Bağlama Kütük ruhsatnamesi almaları gerekmektedir.

 

DENİZ ARAÇLARI COVİD-19 DENETİM KONTROL LİSTESİ

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan Koronavirüs (Covid-19) Salgını tedbirlerine ilişkin Genelgeler kapsamında, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından Deniz Turizmi Araçları ve Yolcu Gemilerine uygulanan “Deniz Araçları Covid-19 Denetim Kontrol Listesi” ile ilgili Deniz Ticaret Odası yazısı için lütfen Tıklayınız

YABANCI BAYRAKLI YATLARIN TÜRKİYE’DEKİ KALIŞ SÜRELERİ UZATILMASI

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünden alınan 14.10.2020 tarih ve 770189 sayılı yazısında;

Yabancı bayraklı özel yatların Türk karasularında kalış sürelerinin, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunun değişik 29 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Yabancı bayraklı deniz turizmi araçları, gezi, bakım, onarım, kızaklama veya kışlamak amacıyla Türkiye’de beş yıla kadar kalabilirler. Bu süre yönetmelikte belirtilen esaslara göre Bakanlıkça beş yıl daha uzatılabilir.” hükmü ile düzenlendiği,

COVID-19 salgınından kaynaklanan ve tüm dünyada uygulanan seyahat kısıtlamaları nedeniyle ülkemizden çıkış işlemlerini gerçekleştiremeyen yabancı bayraklı özel yatların bulunması, bu süreçte tüm dünyada alınan seyahat kısıtlamaları kararları çerçevesinde, Deniz Turizmi Yönetmeliğinin 46 ncı maddesinde yer alan şartların sağlanamaması ve ülkemizden çıkış işlemlerinin gerçekleştirilememesi hususları göz önünde bulundurularak, salgının yarattığı mücbir sebep dolayısıyla oluşan mağduriyetlerin giderilmesi, uygulamada meydana gelebilecek ihtilafların önlenmesi için;

01.01.2015 tarihinden sonra Türkiye’ye giriş yapmış olan veya Kültür ve Turizm Bakanlığından süre uzatımı işlemi yapılan ancak, Türkiye’de kalma süresi dolan yabancı bayraklı özel yatların Türkiye’de kalma sürelerinin herhangi bir başvuruya ve bir işleme gerek kalmaksızın 31.05.2021 tarihine kadar  uzatılmasının 14.10.2020 tarih ve 765765 sayılı Bakanlık Makamı “Olur”u ile uygun görüldüğü bildirilmektedir.

DENİZ TİCARET ODASININ RESMİ YAZISI İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

ACENTE BOTLARINA KAMERA TAKILMASI

23 Ocak 2018 tarihinde İstanbul Valiliğinde icra edilen ‘’İstanbul İli Mülki sınırlarında bulunan limanlar ve balıkçı barınaklarından kaynaklanabilecek, özellikle küçük tekneler ile deniz ticaretinde bulunan gemiler arasında oluşabilecek olan kaçakçılık faaliyetleri ile terör örgütü mensuplarının bahse konu gemilere ve gemilerden transferinin önlenmesine yönelik güvenlik tedbirlerinin gözden geçirilmesi‘’ konulu bir toplantı sonucunda Acente Botlarına Kamera takılmasına karar verilmiştir.

Konu ile ilgili ayrıntı bilgi için lütfen tıklayınız

TÜRK BAYRAKLI TİCARİ YATLARIN TRANSIT LOG BELGESİ YURTDIŞI ÇIKIŞI ÖN SÖRVEY İŞLEMLERİ

Türk Bayraklı Ticari Yatların Yunan Adalarına yapmış oldukları seferler esnasında Yunan Gemi Kontrol Uzmanlarının IMO / SOLAS kurallarına göre yapmak zorunda oldukları  sörveyler esnasında Türk Bayraklı Ticari Yatlarda IMO / SOLAS kurallarına göre birçok eksiklikler tespit edilerek Ulaştırma Bakanlığımıza ihtar çekilmiş olup IMO / SOLAS kurallarına uygun olmayan Türk Bayraklı Ticari Yatların Yunan Adalarında bağlanacağı ve yüklü miktarda ceza uygulanacağı belirtilerek Liman Başkanlıklarının ve Ticari Yat sahiplerinin bilgilendirilmesi istenilmiştir.

Ulaştırma Bakanlığımız ilgili Liman Başkanlıklarına uyarı yazısı göndererek  IMO / SOLAS kurallarına uygun şekilde donatılmamış Türk Bayraklı  Ticari Yatların Yunan adalarına çıkışına izin verilmemesi ayrıca çıkış yapacak olan Türk Bayraklı  Ticari Yatların  Transit Log Belgesi Çıkış öncesi Ön Sörveylerinin yapılarak uygunsa çıkışlarına müsaade edilmesi talimatını vermiştir.

Yukarıdaki açıklamamlar doğrultusunda Türk Bayraklı  Ticari Yatların Yurtdışına çıkış yapmadan en az 10 gün önce TRANSIT LOG BELGESİ ÇIKIŞ ÖN SÖRVEY’  inin  yapılması IMO / SOLAS kurallarına göre varsa eksiklerinin tamamlanması gerekmektedir.

TRANSIT LOG BELGESİ ÇIKIŞ ÖN SÖRVEY belgesi 30 gün geçerli olup her 30 günde bir yenilenmesi gerekmektedir.

Bu konu çok ciddi olup Liman Başkanlıkları teknede bulunan  eksiklikler tamamlanmadan kesinlikle Transit Log Belgesi Yurtdışı çıkış işlemi yapmayacaklardır.

Dikkat edilmesi, yapılması gereken işlemler ile hazırlanması gereken dokümanlar ekte bilgilerinize sunulmuş olup eksik teknik işlemler ile belgelerin  tarafınızdan tamamlanması gerekmektedir.

Biz acente olarak bu işlemlerin sadece TRANSIT LOG BELGESİ ÇIKIŞ ÖN SÖRVEY işlemleri ile TRANSIT LOG BELGESİ YURTDIŞI ÇIKIŞ  işlemlerini yapabiliriz.

Ön sörvey içeriği ile ilgili yazımız için lütfen Tıklayınız..

Ön Sörveye tabi teknelerde düzenli olarak tutulması gereken kayıtların Word ve Excell ortamında hazırlanan örneklerini indirmek için lütfen Tıklayınız..