2024 YILI SEYİR İZİN BELGESİ HARÇ ÜCRETLERİ

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

Kanun No : 7491
Kabul Tarihi : 27.12.2023

Madde 26- 492 Kanuna bağlı ( 7 ) sayılı tarifenin ” II-Liman İşlemleri” başlıklı bölümünün c) ( 10 ) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

10. Seyir İzin Belgesi

Yabancı Bayraklı Özel Yatlardan aşağıdaki tarifeye göre harç alınır

Milli Gemi Sicili, Türk Uluslararası Gemi Sicili ve Bağlama Kütüğüne kayıtlı Türk Bayraklı Ticari ve Özel Yatlardan Seyir İzin Belgelerinden aşağıdaki listeye göre harç alınır.

2024 Yılı Bağlama Kütüğü Ruhsatnamesi Harç Listesi

 

492 sayılı Kanuna bağlı ( 8 ) sayılı tarifenin ” XIII- Bağlama Kütüğü Ruhsatnamelerinden Alınacak Harçlar ” başlıklı bölümünün birinci paragrafı tarifeyle birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci paragrafın başına aşağıdaki cümle getirilmiştir.

” 26/09/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma ve Altyapı Alanına İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”  hükümlerine göre bağlama kütüklerine kaydedilen Gemi, Deniz ve İç Su Araçlarına verilecek Ruhsatnamelerden ( Gemi, Deniz ve İç Su Aracının Boyuna Göre Her Yıl için ) :

TEKNE BOYU HARÇ TUTARI
  5 Metreden   6,99   Metreye kadar olanlardan    3.500,00 TL
  7 Metreden   8,99   Metreye kadar olanlardan    5.000,00 TL
  9 Metreden  11,99   Metreye kadar olanlardan    7.500,00 TL
 12 Metreden 14,99   Metreye kadar olanlardan   15.000,00 TL
 15 Metreden 19,99   Metreye kadar olanlardan   25.000,00 TL
20 Metreden 29,99   Metreye kadar olanlardan   50.000,00 TL
30 Metre ve üzerinde olanlardan alınır.  100.000,00 TL
 • Boyu 4,99 metreye kadar olan teknelerin Bağlama Kütük Ruhsatı herhangi bir sebeple Yenilenmesi gerekirse (Satış, Vize Yeri Dolumu, Tekne Bilgileri Değişikliği, Evrak Zayii, Yıpranma vb.) Harçtan Muaftır.
 • Evrak Zayii ,Yıpranmadan  dolayı belge yenilemelerinde Tekne Boyuna göre BAĞLAMA KÜTÜK HARCI ödenmez. 
 • Ruhsatname bir yıl veya katları olmak üzere en fazla beş yıla kadar düzenlenir.
  Örneğin; 13 Metre Özel Teknenin 5 Yıl Geçerli Ruhsat Vizesi veya Yenilemesini yaparken Hesaplaması şu şekilde yapılacaktır. 15.000 X 5 = 75.000 TL BAĞLAMA KÜTÜK HARCI ödenir.  1 Yıl  Geçerli Ruhsat Vizesi veya Yenilemesini  yaparken ise  15.000 TL BAĞLAMA KÜTÜK HARCI   ödenir.   

BAĞLAMA KÜTÜĞÜ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Sayı : 32415 

30 Aralık 2023 CUMARTESİ

 • Ruhsatname, Gemi, Deniz ve İç Su Aracının kaydedildiği bağlama kütüğünü tutmakla görevli başkanlık tarafından düzenlenir.  Süresi bitiminde ruhsatnamenin yeniden düzenlenmesi zorunludur. Ruhsatname düzenlemeye yetkili tüm başkanlıklarda ruhsatname yeniden düzenlenebilir. Yenileme başvuruları ruhsatnamenin süresi dolmadan en az 15 gün önce yapılır. Ruhsatname süresi geçtikten sonra yapılan başvurularda, yeniden düzenlenen ruhsatnamenin başlangıç tarihi bir önceki ruhsatnamenin bitim tarihinden başlar. Ruhsatnamenin yeniden düzenlenmesi için istenecek bilgi ve belgeler Bakanlıkça belirlenir.”
 • Ruhsatnamesinin süresinin dolmasından itibaren beş yıl boyunca yeniden ruhsatname düzenlenmeyen gemi, deniz ve içsu araçları re’sen silinir.”
 • Geçerli bir ruhsatnamesi olmayan Gemi, Deniz ve İç Su Araçlarının malik ve işletenlerine kesilecek idari para cezası aşağıdaki gibidir ;

   

   

  a) 2,5 metreden 10 metreye kadar olan Gemi, Deniz ve İç Su Araçları için Metre başına 250 TL,

  b) 10 metreden 20 metreye kadar olan Gemi, Deniz ve İç Su Araçları için Metre başına 500 TL,

  c) 20 metreden 30 metreye kadar olan Gemi, Deniz ve İç Su Araçları için Metre başına 750 TL,

  ç) 30 metreden büyük Gemi, Deniz ve İç Su Araçları için Metre başına 1.000 TL,

  İdari para cezasına ilave olarak ruhsatnamenin ilk defa veya yeniden düzenlenmesi gereken tarihten itibaren geç kalınan her ay için bu miktara %5 eklenerek hesaplanan tutarda idari para cezası verilir. Geminin boyunun tespitinde bir metreden küçük değerler dikkate alınmaz. Geçirilen sürenin bir aydan az olması halinde aya tamamlanır. Bu fıkrada belirtilen tutarlar her yıl, bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında, takvim yılı başından geçerli olmak üzere artırılır.”  İdari para cezasının 1 aylık ödeme süresi içinde ödenmesi halinde, cezadan %25 oranında indirim yapılır.”

Aracın boyunun tespitinde bir metreden küçük değerler dikkate alınmaz. Münhasıran deniz taşımacılığı ve balıkçılık faaliyetinde kullanılan Gemi, Deniz ve İç su Araçları için alınacak ruhsatname ve yapılacak vize işlemleri bu bölümdeki harçlardan müstesnadır.

ÖZEL TEKNELERDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KONULAR

Türk Bayraklı Özel Yatlar için ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi Temmuz-2009 itibariyle kaldırılmış olup yerine “Bağlama Kütük Harcı” adı altında Tekne Boyuna göre harç alınmaktadır.

Özel Yatlar için Bağlama Kütük Ruhsatnamesi alma mecburiyeti getirilmiştir.

Bağlama Kütük Ruhsatnamesi için harca tabi araçların harçlarını zamanında yatırarak, ruhsatlarına vize alması gerekmektedir.
Sadece Belediye Ruhsatı ile seyir eden yatlara Liman Tescili mecburiyeti getirildiğinden bu yatların liman kayıtlarının yaptırılması ve seyir donanımlarını tamamlayarak Bağlama Kütük ruhsatnamesi almaları gerekmektedir.

 

YABANCI BAYRAKLI YATLARIN TÜRK BAYRAĞINA GEÇİŞ YÖNETMELİĞİ İPTAL EDİLMİŞTİR.

27 Ocak 2017 yılında çıkan Kanunla Sahibi Türk olup Yabancı Şirket Adına Kayıtlı Yabancı Bayraklı Yatların Türk Bayrağına geçişi izin verilmişti.

12.12.2023 Tarih ve 32397 Sayılı Kanun ile Yabancı Bayraklı Yatların Türk Bayrağına geçiş izni yürürlükten kaldırılmış olup bundan Sonra Kullanılmış Teknelere İthal izni verilmeyecektir.

Konu ile ilgili resmi Gazete için TIKLAYINIZ

ÖZEL TEKNELERİN DONATIMI VE ÖZEL TEKNELERİ KULLANACAK KİŞİLERİN YETERLİKLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

“Özel Teknelerin Donatımı ve Özel Tekneleri Kullanacak Kişilerin Yeterlikleri Hakkında Yönetmelik” Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 18 Ocak 2023 tarih ve 32077 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olup, Resmi Gazete için Lütfen Tıklayınız…

 Bahse konu Yönetmelik, özel teknelerin donatımı ve bunları kullanacak kişilerin yeterlikleri, eğitim ve sınavları ile belgelendirilmelerine ilişkin usul ve esasları belirlemekte olup, bağlama kütüğüne veya gemi siciline kayıtlı özel tekne cinsindeki deniz araçları ile bunların sahiplerini ve kullanacak kişileri kapsamaktadır.

DENİZ ARAÇLARI COVİD-19 DENETİM KONTROL LİSTESİ

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan Koronavirüs (Covid-19) Salgını tedbirlerine ilişkin Genelgeler kapsamında, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından Deniz Turizmi Araçları ve Yolcu Gemilerine uygulanan “Deniz Araçları Covid-19 Denetim Kontrol Listesi” ile ilgili Deniz Ticaret Odası yazısı için lütfen Tıklayınız

YABANCI BAYRAKLI YATLARIN TÜRKİYE’DEKİ KALIŞ SÜRELERİ UZATILMASI

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünden alınan 14.10.2020 tarih ve 770189 sayılı yazısında;

Yabancı bayraklı özel yatların Türk karasularında kalış sürelerinin, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunun değişik 29 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Yabancı bayraklı deniz turizmi araçları, gezi, bakım, onarım, kızaklama veya kışlamak amacıyla Türkiye’de beş yıla kadar kalabilirler. Bu süre yönetmelikte belirtilen esaslara göre Bakanlıkça beş yıl daha uzatılabilir.” hükmü ile düzenlendiği,

COVID-19 salgınından kaynaklanan ve tüm dünyada uygulanan seyahat kısıtlamaları nedeniyle ülkemizden çıkış işlemlerini gerçekleştiremeyen yabancı bayraklı özel yatların bulunması, bu süreçte tüm dünyada alınan seyahat kısıtlamaları kararları çerçevesinde, Deniz Turizmi Yönetmeliğinin 46 ncı maddesinde yer alan şartların sağlanamaması ve ülkemizden çıkış işlemlerinin gerçekleştirilememesi hususları göz önünde bulundurularak, salgının yarattığı mücbir sebep dolayısıyla oluşan mağduriyetlerin giderilmesi, uygulamada meydana gelebilecek ihtilafların önlenmesi için;

01.01.2015 tarihinden sonra Türkiye’ye giriş yapmış olan veya Kültür ve Turizm Bakanlığından süre uzatımı işlemi yapılan ancak, Türkiye’de kalma süresi dolan yabancı bayraklı özel yatların Türkiye’de kalma sürelerinin herhangi bir başvuruya ve bir işleme gerek kalmaksızın 31.05.2021 tarihine kadar  uzatılmasının 14.10.2020 tarih ve 765765 sayılı Bakanlık Makamı “Olur”u ile uygun görüldüğü bildirilmektedir.

DENİZ TİCARET ODASININ RESMİ YAZISI İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

ACENTE BOTLARINA KAMERA TAKILMASI

23 Ocak 2018 tarihinde İstanbul Valiliğinde icra edilen ‘’İstanbul İli Mülki sınırlarında bulunan limanlar ve balıkçı barınaklarından kaynaklanabilecek, özellikle küçük tekneler ile deniz ticaretinde bulunan gemiler arasında oluşabilecek olan kaçakçılık faaliyetleri ile terör örgütü mensuplarının bahse konu gemilere ve gemilerden transferinin önlenmesine yönelik güvenlik tedbirlerinin gözden geçirilmesi‘’ konulu bir toplantı sonucunda Acente Botlarına Kamera takılmasına karar verilmiştir.

Konu ile ilgili ayrıntı bilgi için lütfen tıklayınız