Bağlama Kütüğü Ruhsatnamesi Zorunluluğu

Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen madde ile ”Türk Uluslararası Gemi Siciline tescilli bulunan ve Milli Gemi Siciline tescili zorunlu olanlar dışındaki ticari veya özel kullanıma mahsus gemi, deniz ve iç su araçlarının malikleri veya işletenlerine, Denizcilik Müsteşarlığınca liman başkanlıklarında oluşturulacak ‘bağlama kütüğüne’ gemi, deniz ve iç su araçlarını kaydettirmek zorunluluğu” getirildi.

Bağlama kütüğünün tutulmasında limanlarda liman başkanı, bir liman başkanlığının yetki alanı içinde bulunmayan iç sulardaki iç su araçlarının kayıtlarından da ilgili mevzuatına uygun olarak belediye başkanlıkları sorumlu olacak. İç sularda hangi belediyenin yetkili olacağı yönetmelikle belirlenecek ve yetkili belediyeler bir ay içinde kütükle ilgili teşkilatını kuracak.

Kayıt için başvuru, mevcut gemi, deniz ve iç su aracı için bu kanun maddesinin yürürlüğe girdiği 30 Haziran 2009 tarihinden itibaren 6 ay, yeni kayıt altına alınacak veya kayıt değişikliği yapılacak gemi, deniz ve iç su aracı için iktisap tarihinden itibaren 1 ay içerisinde malik veya işleteni tarafından yazılı olarak yapılacak.

Bağlama kütüğüne kayıtlı gemi, deniz ve iç su araçlarının mülkiyetinin devrini amaçlayan sözleşmeler ilgili liman veya belediye başkanlıkları huzurunda yapılacak, aksi takdirde sözleşme geçersiz olacak.

Yabancı uyruklu gerçek kişilere ait ve özel kullanıma mahsus gemi, deniz ve iç su araçları, talep ve Denizcilik Müsteşarlığınca uygun bulunması halinde bağlama kütüklerine kaydedilebilecek. Bu şekilde kayıtlı gemi, deniz ve iç su araçları, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 823. maddesi hükümlerine bağlı olmaksızın Türk Bayrağı çekecekler.

Bağlama kütüğüne kayıt edilecek her bir gemi, deniz ve iç su aracı için ruhsatname düzenlenecek ve ruhsatnameler bağlama kütüğünün tutulduğu liman başkanlığı veya belediye tarafından geçerliliği 1 yıl olmak üzere her yıl vize edilecek. Süresinde vize edilmeyen ruhsatnameler geçersiz olacak. Ruhsatname ve bunların vizeleri, 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (8) sayılı tarifede belirtilen harca tabi tutulacak.

Ruhsatnamesi olmayan veya zamanında vize işlemi yapılmayan gemi, deniz ve iç su aracının maliki ve işletenine, tescil edilmemesi nedeniyle tahsil edilemeyen ruhsat ve vize harç tutarının iki katı idari para cezası verilecek ve bu gemi, deniz ve iç su araçlarına, denizcilik mevzuatına göre verilmesi zorunlu belgeler düzenlenmeyecek, liman veya iç su dahilinde bile olsa sefere çıkmasına izin verilmeyecek. İdari para cezaları liman başkanlıkları ve belediyeler tarafından verilecek ve idari para cezaları bir ay içerisinde ödenecek.